วันศุกร์ที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

วิเคราะห์หน่วยที่ 4 เรื่อง Hobbies

หน่วยการเรียนรู้ที่  4

วิเคราะห์ความสอดคล้องกับสาระ  มาตรฐานการเรียนรู้  และตัวชี้วัดของหลักสูตร  2551

1.   สนทนาแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต

      ประจำวันอย่างเหมาะสม

2.   พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูล บรรยาย และแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องที่ฟังหรืออ่านอย่าง

       เหมาะสม

3.   พูดและเขียนแสดงความรู้สึกและความคิดเห็นของตนเองเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ กิจกรรม และ

       ประสบการณ์ พร้อมทั้งให้เหตุผลประกอบอย่างเหมาะสม

4.   พูดแลเขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับกิจกรรม เรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว และประสบการณ์ พร้อมทั้งให้

       เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ

5.   ใช้ภาษา น้ำเสียง และกิริยาท่าทาง เหมาะกับบุคคลและโอกาสตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของ

        เจ้าของภาษา

6.    อธิบายเกี่ยวกับเทศกาล วันสำคัญ ชีวิตความเป็นอยู่ และประเพณีของเจ้าของภาษา

7.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ

       และการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย

8.    เปรียบเทียบและอธิบายความเหมือนและความแตกต่างระหว่างชีวิตความเป็นอยู่ และวัฒนธรรม

       ของเจ้าของภาษากับของไทย

9.    ค้นคว้า รวบรวม และสรุปข้อมูล/ข้อเท็จจริงที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจาก แหล่งเรียนรู้

       และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน

10.  ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้น/ค้นคว้า รวบรวม และสรุปความรู้/ข้อมูลต่าง ๆ จากสื่อและแหล่ง

        การเรียนรู้ต่าง ๆ ในการศึกษาต่อและประกอบอาชีพ****************************************


หน่วยการเรียนรู้ที่  4  เรื่อง  Hobbies

ตัวชี้วัดด้านความรู้

1.             บอกความหมายของคำศัพท์จากบทเรียนเกี่ยวกับงานอดิเรก

2.             วิเคราะห์โครงสร้าง

-      Present Simple   Tense 

-      Question  Word  /  How  often

-       go + verb + ing

-       can  /  How  to

-       Adverb  of  frequency

3.             ระบุความหมายของคำศัพท์จากบทอ่านที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางภาษา

4.             วิเคราะห์หลักการฟังเพื่อคาดเดาข้อมูล  การหาข้อมูลเฉพาะ

5.             วิเคราะห์หลักการพูดตามบทบาทสมมติ  การพูดเพื่อถามและให้ข้อมูล

6.             วิเคราะห์หลักการอ่านออกเสียง  การจับใจความและการสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

7.             วิเคราะห์หลักการเขียนบรรยายตามความสนใจตัวชี้วัดด้านทักษะ

1.             สามารถเขียนคำศัพท์เกี่ยวกับงานอดิเรกที่ตนเองสนใจได้

2.             สามารถอธิบายโครงสร้าง      Simple  Present  Tense   /  Adverb  of  frequency     และสามารถตอบคำถามที่ใช้     Question  Word /   Can / How  to  /  go + verb + ingได้

3.             สามารถฟังบทสนทนาเพื่อจับใจความสำคัญและตอบคำถาม

4.             สามารถอ่านออกเสียง    จับใจความและสรุปความจากเรื่องที่อ่าน

5.             สามารถพูดบทบาทสมมติเกี่ยวกับการประกอบอาชีพ

6.             สามารถเขียนบรรยายข้อมูลและเรื่องราวต่าง ๆตัวชี้วัดด้านเจตคติ / คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1.             ใฝ่เรียนรู้

2.             หมั่นพัฒนาตนเอง  :  นักเรียนสามารถบอกและปฏิบัติกิจกรรมยามว่างที่มีประโยชน์ทั้งต่อตนเองและสังคมได้